Information om musikterapi

Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform som tager udgangspunkt i musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation.

I musikterapeutiske forløb anvendes musik med henblik på at skabe trygge relationer, vække social interesse og bryde social isolation, mindske stress, give smertelindring, styrke identitet, øge mestring, bearbejde følelsesmæssige traumer, m.m. alt efter den enkelte klients behov.

Kandidater i musikterapi har kompetencer til at vejlede, undervise, dokumentere og udrede og indgår i et tværfagligt samarbejde med faggrupper som fysioterapeuter, læger, psykologer, ergoterapeuter og specialpædagoger.
Forskning i musikterapi er forankret i den behandlingsmæssige virkelighed og er rettet mod at undersøge udbytte og effekt af musikterapi, at udvikle og afprøve undersøgelsesmetoder samt at beskrive processer i terapien.

Læs mere om forskning i musikterapi her:

Mere om forskning i musikterapi

Information om musikterapi

Uddannelse

I Danmark og en del andre lande findes en kandidatuddannelse i musikterapi som kombinerer musik, musikpsykologi, videnskabsteori, psykoterapi, forskning og musikterapeutiske orienteringer. Musikterapi er således et fagligt begreb og har indenfor de sidste 50-60 år udviklet sig til en veldokumenteret og evidensbaseret klinisk behandlingsform.

Læs mere om musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet her:
Musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i musikterapi på Aalborg Universitet blev oprettet i 1982 og er den eneste af sin slags i Danmark. Uddannelsens mål er at give de studerende et så bredt og grundigt kendskab som muligt til de forskellige områder af musikterapien, dvs. musikterapi inden for psykoterapeutiske arbejdsområder, inden for medicinske områder og inden for specialpædagogiske områder. Det bærende teoretiske forståelsesgrundlag er psykodynamisk, kommunikationsteoretisk og læringsteoretisk.

Musikterapiforskningen på Aalborg Universitet er centreret omkring den internationale forskerskole, oprettet 1996, samt forskningsklinikken, oprettet i 1994 i et samarbejde mellem universitetet og Aalborg Psykiatriske Sygehus. Forskningen udfolder sig især inden for følgende områder:

 • Voksenpsykiatri
 • Børn uden sprog/med forsinket eller afvigende kommunikativ udvikling
 • Assessmentmetoder og evidensbaseret praksis
 • Demens og Alzheimer
 • Somatisk behandling (cancer, hjertesygdomme, stress) og rehabilitering
 • Palliativ behandling og hospicepleje

Læs mere om forskningsklinikken på Aalborg Psykiatriske Sygehus her:
Gå til Musikterapiklinikken

 

Hvordan foregår musikterapi?

I Musikterapi er omdrejningspunktet at skabe kontakt og kommunikation med mennesker via musikalske aktiviteter og oplevelser. Musik er et omfattende og mange spektret fænomen. Kombineret med terapeutisk viden og praksis kan musik og det relationelle møde imødekomme og afdække adskillige behov hos en række klientmålgrupper.

Indenfor specialområdet anvendes musikken eksempelvis til at vække social kontakt hos børn med autisme eller fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, med demensramte personer kan kendte sange og musik vække sprogforståelse, forbedre taleevne og bryde depressionssymptomer, i svært belastede familier kan musikken bidrage til at styrke familiemedlemmernes relation, følelser og kommunikation, i psykiatrien kan musikalsk udfoldelse og nærvær være en nøgle til recovery, og med døende kan musikken virke smerte- og angstlindrende og skabe samhørighed med pårørende.

Musikterapeuter samarbejder ofte tværfagligt med faggrupper som læger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, specialpædagoger, sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere inden for den terapeutiske behandling. I forbindelse med tværgående samarbejde har musikterapeuten kompetencer til at vejlede, undervise, dokumentere og udrede indenfor musikterapeutisk aktivitet og behandling.

Det er musikterapeutens opgave at medvirke til at forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet, og at bruge musikken og dennes kvaliteter som et nuanceret redskab i dette arbejde. Musikterapeuten har gennem sin viden forudsætninger for at forandre forholdene for det enkelte individ, grupper og organisationer på en betydningsfuld måde.

 

Musikalske aktiviteter

Musikalske aktiviteter tilrettelægges efter behandlingens formål. Aktiviteterne kan være: Improvisationsmusik med stemme og instrumenter, brug af komponeret musik, sange, sammenspil indenfor forskellige genrer, musiklytning, afspænding m.m.
Musikterapi kan foregå individuelt eller i gruppe. Klienten behøver ikke at have musikalske færdigheder.

Musikken som sprog
I musikterapi bruges musik som:

 • et redskab til at skabe udvikling
 • kroppens og følelsernes sprog
 • et middel til samvær og samhandling
 • en vej til følelsesmæssige oplevelser og erkendelser
 • et personligt udtryksmiddel
 • et medium for opbygning af terapeutisk relation og interaktion

Målgrupper
Børn og unge, voksne og ældre med:

 • psykiske sygdomme
 • somatiske sygdomme
 • kroniske sygdomme
 • kontaktvanskeligheder
 • fysiske/psykiske handicaps
 • udviklingshæmning
 • sprog/tale/stemmeproblemer
 • indlæringsvanskeligheder
 • samt mennesker med ønske om personlig udvikling

Musikterapeutens kompetencer
Musikterapeuter er kvalificerede til at varetage behandlings- og udviklingsarbejde i specialpædagogisk og psykiatrisk regi. Desuden har musikterapeuter kompetence til konsulent-, supervisions- og rådgivningsarbejde i social- og sundhedssektoren og i den private sektor. Musikterapeuter aflønnes efter Dansk Magisterforenings overenskomst med stat, region og kommune.

Hvor bruges musikterapi i dag?
Der er ansat musikterapeuter på en række hospitaler, bl.a. på psykiatriske afdelinger, i specialbørnehaver og skoler, på plejehjem og behandlingshjem, i dag- og døgncentre, i Dansk Flygtningehjælp og på seminarier.
Nogle musikterapeuter er ansat i regionerne eller i kommunale institutioner, og andre har privat praksis.

Tværfaglighed
Musikterapeuten kan indgå i tværfaglige behandlerteams med sin viden om klientens personlige og sociale udvikling.
Primære samarbejdspartnere er læger, psykiatere, psykologer, socialrådgivere, pædagoger, lærere, fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger m.fl.

Musikterapeutiske arbejdsområder kan være:

 • psykoterapi
 • bearbejdning af sorg og krise
 • smertebehandling
 • stressreduktion
 • genoptræning
 • social og psykisk udvikling
 • sansestimulation
 • stemmetræning
 • kropsbevidsthed
 • sproglig udvikling
 • personlig vækst

Musikterapi kan være gavnlig for mennesker med

 • kommunikations og kontaktvanskeligheder
 • fysiske og psykiske handicaps
 • udviklings og funktionsforstyrrelser
 • sprog, tale eller stemmeproblemer
 • indlæringsvanskeligheder
 • psykiske lidelser
 • demens og erhvervet hjerneskade
 • livstruende sygdomme
 • stress og smerter
 • ønske om personlig udvikling

Her kan du finde faktaark omkring diverse behandlinger:
Faktaark vedrørende Autisme
Faktaark vedrørende Demens
Faktaark vedrørende Skizofreni

Forskning om musikterapi indenfor diverse behandlingsområder
Se nyeste forskning fra Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi (CEDOMUS) om nedenstående behandlingsområder:
Center for dokumentation og forskning