Vedtægter for Dansk Musikterapeutforening (DMTF)

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er “Dansk Musikterapeutforening” – forkortet DMTF. DMTF er organiseret som en landsdækkende faglig forening under DM.

§ 2. Formål
Foreningens formål er:
1. At virke for, at musikterapeutisk behandling udføres i henhold til foreningens formulerede etiske principper.
2. At støtte flerfagligt samarbejde til gavn for klienter i musikterapi og til gavn for musikterapifagets anvendelse i relevante fagmiljøer.
3. At støtte et samarbejde mellem parter, der arbejder for uddannelse og opkvalificering af musikterapeuter.
4. At virke for et øget kendskab til musikterapifaget ved formidling via tidsskrifter, medier, internet, kurser, kongresser m.m.
5. At virke for, at musikterapifaget både nationalt og internationalt opnår sundhedsfaglig anerkendelse.
6. At støtte det fagpolitiske arbejde, der varetages af Dansk Magisterforening vedr. medlemmernes indflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen, samt vedr. generelle arbejds- og lønforhold.
7. At fremme kontakt og erfaringsudveksling mellem medlemmerne vedrørende fagligt samarbejde, udveksling og dokumentation.

§ 3. Medlemmer
Medlemskab af foreningen er muligt for enhver universitetsuddannet musikterapeut med en kandidat -, bachelor – eller Phd grad i musikterapi, samt musikterapistuderende, som er indskrevet ved universitetets musikterapeutuddannelse. For både musikterapeutmedlemmer og studiemedlemmer forudsætter et medlemskab i DMTF, at personen samtidig også er medlem hos Dansk Magisterforening. Medlemmer, som af bestyrelsen vurderes til ikke at overholde Dansk Musikterapeutforenings etiske principper kan ekskluderes af DMTF, idet bestyrelsen kan komme med en begrundet indstilling om eksklusion til DMs hovedbestyrelse, der fører en eksklusionssag efter DMs vedtægter.

Musikterapeuter uddannet i udlandet med en tilsvarende akademisk uddannelse kan søge om optagelse i DMTF. I disse tilfælde vurderer den siddende bestyrelse i samarbejde med musikterapiuddannelsen på AAU hver enkelt sag.

§ 4. Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Bestyrelsesposterne består af: formand, næstformand, kasserer, sekretær, webmaster samt en suppleant. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, hvorefter den ved 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer sig selv. Kun medlemmer som både er fuldgyldige medlemmer af Dansk Musikterapeutforening og af DM kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 1. Omkonstituering kan finde sted efter behov, når der er flertal for det i bestyrelsen. I perioder hvor formandsposten er ubesat, indtræder næstformanden som konstitueret formand. Hvis formanden ikke sidder hele sin valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil næste ordinære generalforsamling. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke sidder hele sin valgperiode, indtræder suppleanten som menigt medlem indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer efter almindelig indkaldelse deltager i et bestyrelsesmøde, deriblandt formanden eller næstformanden. Beslutning træffes med almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens (eller næstformandens) stemme afgørende for afstemningens udfald.

Stk. 3. På generalforsamlingen vælges hvert år tre bestyrelsesmedlemmer for en valgperiode på 2 år. Således at maks. tre bestyrelsesmedlemmer skiftes ud om året.

Stk. 4. I fald der er flere kandidater på valg, end der er brug for, følges nedenstående valgprocedure til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling:
▪ Præsentation af kandidater på valg: genopstillere fra bestyrelsen, nye kandidater,
▪ To stemmetællere udenfor bestyrelsen vælges.
▪ Anonym afstemning: medlemmerne skriver på en stemmeseddel navn på tre opstillede
kandidater.
▪ Stemmerne optælles i et andet lokale.
▪ De tre opstillede kandidater, som vælges ind i bestyrelsen annonceres inden afrunding af
generalforsamlingen.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Beslutninger ved generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen, hvor der vælges bestyrelse, aflægges beretning og regnskab, afholdes én gang årligt i forbindelse med foreningens landsmøde.

Stk. 1. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling og landsmøde i første kvartal efter overgangen til et nyt regnskabsår som ligger fra 1. august til 31. juli. Indkaldelse til generalforsamling skal forelægges medlemmerne skriftligt pr e-mail, med angivelse af dagsorden og med senest to ugers varsel. Det er medlemmernes ansvar at oplyse bestyrelsens sekretær om ændringer af kontaktoplysninger.

Stk. 2. Dagsorden er:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af sidste års referat.
3. Formandsberetning.
4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år til orientering.
5. Orientering.
6. Rettidigt indkomne forslag (se § 5, stk. 3).
7. Valg til bestyrelsen (se § 4, stk. 3 + 4), revisorer (se § 8, stk. 2), og efter EMTCs gældende regler, en EMTC-repræsentant og en EMTC-suppleant.
8. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 28 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er tilstede. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller, hvis en eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra mindst 1/3 af medlemmerne. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

§ 6. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges medlemmerne senest 2 uger før en indkaldt generalforsamling.

Ændringer af nærværende vedtægter træder i kraft, når mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer har godkendt dem på et bestyrelsesmøde, når vedtægterne er godkendt af DM – og når generalforsamlingen efterfølgende har godkendt dem med almindeligt stemmeflertal. Medlemmer, der ikke kan være tilstede på en generalforsamling kan give sin stemme skriftligt tilkende til formanden på mail senest 8 dage før en generalforsamling. Rettidigt indkomne skriftlige stemmer skal godkendes af mindst tre bestyrelsesmedlemmer.

§ 7. Kontingent
Det årlige medlemskontingent opkræves den 1. august. Efter betalingsfristens udløb fremsender kassereren en rykker med en ny betalingsfrist. Overholdes denne betalingsfrist ikke betragtes medlemmet som udmeldt og modtager en bekræftelse herpå.

Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentændringer skal varsles på generalforsamlingen før førstkommende forfaldsdato.

Stk. 2. Det er medlemmernes ansvar at meddele sekretæren ændringer af medlemsstatus, der påvirker kontingentets størrelse. (F.eks. fra studerende til færdiguddannet).

§ 8. Regnskabet
Regnskabsåret går fra 1.8. til 31.7. Kassereren fremlægger resultatopgørelse og status til godkendelse samt budget for den kommende regnskabsperiode til orientering på den ordinære generalforsamling.

Stk. 1. Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 2. På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer for en valgperiode på 1 år.

Stk. 3. Det er kassereren sammen med enten formand eller næstformand, som er tegningsberettiget i foreningen. Dette betyder, at de to alene kan underskrive juridisk eller økonomisk bindende aftaler på vegne af foreningen.

§ 9. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse tilbagebetales ikke overskydende kontingent.

§ 10. Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelsen kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Ophævelsen anmeldes overfor Dansk Magisterforening.

Ikrafttrædelse: Disse vedtægter træder i kraft og er gældende fra 1. oktober 2019.