Retningslinjer for referencer og litteraturlister

Referencer og litteraturlister i Tidsskriftet Dansk Musikterapi skal udformes på en akademisk anerkendt måde. Det indebærer bl.a. at forfatteren tydeligt henviser til alle anvendte kilder, når hun/han citerer, refererer eller bygger videre på andres tekster, ideer og teorier. Også når det er fra egne tidligere udgivelser. Vi anvender en lettere forenklet udgave af APA-stilen (American Psychological Association).
Nedenfor beskrives retningslinjer og en række illustrerende eksempler for
hhv. referencer, citater og litteraturliste

Links til APA Guide
APA 7 th Edition Reference Quick Guide (2020)
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf

APA standard – Forskelle på dansk og engelsk (2016)
https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/forskelle-paa-dansk-og-engelsk/

REFERENCER

Der skelnes mellem primære kilder og sekundære kilder
Førstnævnte er skrevet af den, der selv har udforsket et emne, mens sidstnævnte refererer til en primær kildes udgivelse. Forskellen kan ses på den måde, der henvises:

Henvisning til primær kilde: Agiteret adfærd hos demensramte kan imødekommes musikterapeutisk (Ridder, 2003).

Henvisning til sekundær kilde: Ridder beskriver, hvordan agiteret adfærd hos demensramte kan imødekommes musikterapeutisk (Ridder, 2003 i Holck, 2014).
NB: I det sidste eksempel er det den sekundære kilde, der skal stå i litteraturlisten, dvs. Holck, 2014.

De vigtigste kilder
De vigtigste referencer i din artikel skal være primære kilder. Hvis eksempelvis Trevarthen er
central for din artikel, er det ikke tilstrækkeligt at referere til ham sekundært via andre.

Præsentation af dine vigtigste kilder skal ske første gang der henvises til dem i teksten. Her skal deres titel anføres, så læseren får kendskab til, hvilken faglig tyngde der ligger bag. Fx: Colwyn Trevarthen, professor i børnepsykologi og psykobiologi ved University of Edinburgh.

En henvisning skal indeholde:
forfatterens efternavn samt årstal for udgivelsen, fx: Ridder (2003), eller (Bonde, 2011).

Flere tekster af samme forfatter udgivet samme år: der sættes et a, b., c… efter årstallet, så kilderne er til at kende fra hinanden i litteraturlisten, fx: (Holck, 2004a, 2004b).

En tekst med to forfattere: begge forfattere nævnes hver gang der refereres til den pågældende kilde, fx: (Malloch & Trevarthen, 2009).

En tekst med 3-5 forfattere: alle forfattere anføres første gang referencen står i teksten, fx: (Jacobsen, McKinney & Holck, 2014). Skal du henvise til den samme kilde senere i teksten, skal du kun anføre den første forfatter efterfulgt af ’et al.’, fx: (Jacobsen et al., 2014).

Henvisning til flere kilder på én gang: referencerne skrives i alfabetisk orden adskilt af semikolon, fx: (Bonde, 2011; Holck, 2010; Ridder, 2007).

Henvisning til en tekst fra en organisation: organisationen anføres som ophav, fx: (WHO, 2010).

Henvisningtil tekst fra internetkilde: Den organisation der har udgivet webstedet anføres sammen med årstal, fx: (Socialstyrelsen, 2016). (Link til teksten angives kun i litteraturlisten.

CITATER

Brug af citater bør kun ske, hvis citatet er centralt for din tekst.
Fx er en definition, eller et klientudsagn relevant at bringe som citat.

Korte citater (under 40 ord) skal integreres i den løbende tekst, omgivet af “citationstegn”.

Længere citater (max. 100 ord) skal angives som en separat tekstblok, dvs. at der anvendes linjeskift før og efter, samt indrykning for hele citatet.

Henvisning til kilde skal ske for begge typer citater, efter teksten i en parentes indeholdende kilde, årstal og sidetal.

Eksempel på kort citat: ”Ved målbevidst misafstemning var moderens gensvar på spædbarnets intensitet, timing og adfærdsmæssige formgivning “med vilje” enten over- eller underbetonet…. Denne form for målrettet misafstemning blev kaldt omstemning” (Stern, 1991, s. 157).
NB: Punktummet placeres efter referenceparentesen og enhver form for formatering i teksten skal gengives præcist som i den originale kilde.

LITTERATURLISTE

Når der refereres til en kilde i din tekst, skal læseren kunne se den i en alfabetisk opstillet litteraturliste. Kilden er den bog, tidsskrift eller internetkilde, som teksten kommer fra.

Nedenfor findes en række eksempler på, hvordan forskellige kilder oplistes. Læg mærke til brugen af kursivering, parenteser mm.

Reference fra en bog (monografi): Bonde, L. O. (2011, 2.udg.). Musik og menneske. Introduktion til musikpsykologi. København: Samfundslitteratur.

Reference fra en redigeret bog (antologi): Bonde, L. O. (red) (2014). Musikterapi, teori, uddannelse, praksis, forskning. En håndbog om musikterapi i Danmark. Århus: Klim.

Reference fra et kapitel fra en antologi: Beck, B. D. (2014). Musikterapi med flygtninge. I: L. O. Bonde (red), Musikterapi, teori, uddannelse, praksis, forskning. En håndbog om musikterapi i Danmark, s. 358-367. Århus: Klim.

Reference fra en artikel fra et tidsskrift: Lindvang, C. (2011). At gøre sig parat til det mulige møde. Dansk Musikterapi 8(2), 14-21.

Flere tekster af den samme forfatter:
Hvis teksterne er udgivet i forskellige år, skal den ældste tekst angives først, fx:
Pedersen, I. N. (2005)….
Pedersen, I. N. (2007)…

Er teksterne udgivet samme år, tilføjes der et bogstav til årstallet, fx
Pedersen, I. N. (2008a)…
Pedersen, I. N. (2008b)…

Tekster, som forfatteren har skrevet alene, skal stå først, derefter kommer tekster, som forfatteren har skrevet med andre (som førsteforfatter).
Pedersen, I. N. (2011)..
Pedersen, I. N., Bonde, L. O. & Wigram, T. (2009)…

Tekster med flere forfattere: Alle forfatterne nævnes. Ved flere end 6 forfattere, skal dog kun førsteforfatter nævnes, efterfulgt af et al.

Internetkilder: Kilden angives med navnet på den organisation, der har udgivet webstedet, samt information om hvornår teksten er downloadet, fx: Socialstyrelsen (2016). Om Autisme, herunder sammensatte vanskeligheder. Downloaded 1. maj 2016 fra http://socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/om-autisme

Vi håber disse retningslinjer kan være til hjælp, og ønsker rigtig god skrivelyst!