Retningslinjer for artikler til peer review

Tidsskriftet Dansk Musikterapi tilbyder peer-review/fagfællebedømmelse af artikler. På akademiske arbejdspladser er artikler, der er peer reviewed, pointgivende i forhold til Videnskabsministeriets tildeling af forskningsmidler. Men også andre arbejdspladser kan profitere af, at en medarbejder får en artikel peer reviewed, fx i forbindelse med projekt- eller fondsansøgninger. Endelig kan jobsøgende kandidater styrke deres CV fx ved at omskrive kandidatspeciale til en peer reviewed artikel, evt. med specialevejleder som 2. forfatter.

Tidsskriftet Dansk Musikterapi er med på Uddannelses- og Forskningsministeriets BFI-liste over godkendte tidsskrifter, og redaktionen anvender derfor ministeriets retningslinjer for peer reviews: Vurderingen skal være skriftlig og foregå inden publicering, mindst én bedømmer skal være ekstern, og bedømmere skal være forskningskyndige.

Tidsskriftet Dansk Musikterapi er et fagtidsskrift af formidlende karakter med mange forskelligartede bidrag. Nogle eksempler på typer af artikler, der har gennemgået peer review:

1) Empirisk baserede artikler, hvor forfatteren udarbejder en grundig analyse af kliniske data, interviews eller cases i relation til eksisterende teori eller forskning på området (Beck 2010; Sørensen & Bonde, 2015; Ottesen & Krøier, 2018)

2) Litteraturbaserede artikler, hvor forfatteren fremlægger en grundig gennemgang af fag- og forskningslitteratur inden for et bestemt klinisk eller teoretisk område (Frederiksen, Ridder & Pedersen 2015; Anderson-Ingstrup 2017)

Hvis du er i tvivl om dit emne og materiale egner sig til peer review, kontakt redaktionen og få hjælp til afklaring. Artikler der ikke egner sig til peer review, modtages også meget gerne!

Form og omfang
Ofte kan en artikel med fordel opbygges udfra IMRaD -modellen:
Introduktion – Metode – Resultater – Diskussion

Artiklens omfang kan ikke overstige 7000 ord inklusive abstract og referencer. Forfatteren opfordres til at formulere sig koncist og kritisk vurdere artiklens længde.

Artikler til peer review skal starte med et abstract på max. 200 ord. Efter peer review processen oversætter forfatteren dette til engelsk, og det uploades på hjemmesiden for European Music Therapy Confederation (EMTC) www.emtc-eu,com (skal være link), som et element i TDM’s samarbejde med andre europæiske musikterapitidsskrifter.

NB: Det er artikelforfatterens ansvar at sørge for anonymisering af klientfølsomt materiale, samt at sørge for evt. skriftlig godkendelse til at publicere materialet/resultaterne.

Se også Generelle retningslinjer for bidrag og Retningslinjer for referencer og litteraturliste.

Peer review procedurer
Når en forfatter sender sin artikel til redaktionen med ønske om et peer review, foretager redaktionen først en generel vurdering af artiklen. Redaktionen vurderer, om artiklen i form og omfang er klar til en peer review proces, herunder om forfatteren har fulgt tidsskriftets generelle retningslinjer for bidrag. Desuden vurderer redaktionen, om artiklens indhold og sproglige formulering er relevant i forhold til tidsskriftets læserprofil, som udover musikterapeuter er fagfolk med interesse i musikterapi, bl.a. pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikere, lærere, psykologer og læger.

Når artiklen skønnes klar til peer review, aftaler redaktionen og forfatteren deadlines for peer review processen (se nedenfor). Herefter kan artiklen ikke sendes til andre tidsskrifter.

  • Skriftligt review – internt
    Redaktionen foretager det første skriftlige review. Redaktionen består af kandidater og forskere i musikterapi, hvoraf nogle har ph.d. grad.Redaktionen vurderer først og fremmest klarhed og stringens i præsentation af emne, disponering af artiklens dele, faglig/videnskabelig argumentation samt sproglig læservenlighed, jf. tidsskriftets formidlende karakter. Redaktionen tjekker også om referencer og litteraturliste er korrekt.

    Redaktionen sender sit skriftlige review til artikelforfatteren, hvorefter deadline for ændringer aftales. Når artiklen er klar, sender redaktionen den til eksternt review.

  • Skriftligt review – eksternt
    Artiklens andet review foretages af to eksterne bedømmere, der udpeges af redaktionen ud fra artiklens emne eller klientgruppe. En bedømmer vil have forskningskompetence på ph.d.-niveau og være fra et nordisk land, evt. fra et beslægtet fagmiljø. Den anden bedømmer udvælges på baggrund af markant viden eller behandlingskompetence i forhold til artiklens klientgruppe (fx som erfaren fagperson eller institutionsleder). Artikelforfatteren og de eksterne bedømmere bliver ikke informeret om hinandens identitet.De eksterne bedømmere bliver først og fremmest bedt om at vurdere artiklens videnskabelige kvalitet og sammenhængskraft, og herunder om den anvendte litteratur er relevant og up-to-date i forhold til emne eller klientgruppe.

    De eksterne bedømmere sender deres skriftlige review til redaktionen, der videreformidler det til artikelforfatteren, evt. med få redaktionelle kommentarer. Herefter får artikelforfatteren en på forhånd aftalt deadline til at inddrage reviewet i sin artikel, hvorefter artiklen gøres klar til trykning.

Deadlines
Deadlines for indsendelse af artikler, der ønskes peer reviewed er 1. november og d. 1. juni. Da peer review processen strækker sig over flere led, vil forfatteren ikke kunne regne med trykning i det førstkommende tidsskrift med mindre andet er aftalt.

Litteratur:

Anderson-Ingstrup, J. (2017). Spejlneuroner – et state-of-the-art review. Tidsskriftet Dansk Musikterapi 14(2), 3-16.

Beck, B. D. (2010). Behandling af kronisk stress med modificeret Guided Imagery and Music (GIM). Tidsskriftet Dansk Musikterapi 7(1), 3-14.

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2017). Den bibliometriske forskningsindikator.
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator
Downloaded 27.05.2020.

Frederiksen, B., Ridder, H. M. O. & Pedersen, L. (2015). Forskning i musikterapi – retspsykiatri. Tidsskriftet Dansk Musikterapi 12(1), 24-33.

Ottesen, Aa. M. & Krøier, J. K. (2018). Omsorgsgiveres tavse viden om brug af sang og musik i demensomsorgen – hvordan indirekte musikterapeutisk praksis kan fremme faglig refleksion. Tidsskriftet Dansk Musikterapi 15(2), 4-13.

Sørensen, M. & Bonde, L. O. (2015). Musikterapi med børn med kræft og deres familier. Tidsskriftet Dansk Musikterapi 12(2), 3-13.