Retningslinjer for boganmeldelser

Når du skriver en boganmeldelse til tidsskriftet, får du bogen betalt og kan beholde den.

Anmeldelsens længde og format
Længden på din anmeldelse afhænger af, hvilken bog der er tale om:
Monografi (en almindelig bog med én eller flere forfattere) anmeldelsen bør som udgangspunkt max. være 1,5 normalside (a 2400 anslag).
Antologi (en redigeret bog) anmeldelsen bør som udgangspunkt max. være 2,5 normalsider.
En bogomtale (en anmeldelse af en ældre bog) følger samme retningslinjer for længden som anmeldelse af henholdsvis en monografi og en antologi.

Dit bidrag skal derudover udformes i overensstemmelse med:

Generelle retningslinjer for artikler

Retningslinjer for referencer og litteraturlister.

Præsentation af bogen
I toppen af dokumentet præsenteres bogen med: Titel, forfatter eller redaktør (årstal), forlag og by, antal sider og evt. pris.
Vedlæg om muligt et billede af bogens forside i en separat jpg fil.

Anmeldelsens indhold
Overordnet set bør din anmeldelse indeholde en præsentation af bogen og dens ærinde, en beskrivelse af dens opbygning, en vurdering af dens kvaliteter i form af en saglig kritik samt vurdering af dens faglige relevans for musikterapifeltet. Alt efter hvilken type bog du anmelder, vil der naturligvis være forskel på, hvad der tillægges vægt og betydning. Herunder følger nogle idéer til, hvad din anmeldelse kan indeholde, samt hvad der kan være vigtigt at gøre sig af overvejelser. De er vejledende og skal derfor ikke nødvendigvis bruges som en disposition for anmeldelsen, men er nærmere tænkt som inspiration til indholdet i din anmeldelse.

Beskrivelse af forfatteren og bogen

 • Hvem har skrevet bogen? Bogens forfatter(e) præsenteres. For antologier præsenteres både redaktør(er) samt bidragsyderne i det omfang, det er relevant.
 • Hvad handler bogen om? For antologier præsenteres kapitlerne kort i det omfang, det er relevant.
 • Hvad er bogens ærinde? Beskriver bogen selv et formål med udgivelsen, og har den en specifik målgruppe?
 • Hvilke emner berøres i bogen?
 • Hvad er bogens udgangspunkt? Er der f.eks. tale om en faglig holdning, en bestemt pædagogisk eller terapeutisk retning el.lign.?

Indtryk af bogen og vurdering af dens formidlingsform

 • Hvordan er bogen struktureret, og evt. hvordan er dens sproglige stil?
 • Er den tidssvarende, og anvendes der f.eks. opdaterede kilder?
 • Er der elementer eller kapitler, som du finder særlig relevante, provokerende, oprivende, nytænkende, spændende eller inspirerende?
 • Lever bogen op til dine faglige forventninger?

Stillingtagen til bogen og dens relevans for musikterapifeltet

Giv en velbegrundet kritik af bogen (positiv såvel som negativ). Uanset din holdning til bogen, er det vigtigt, at ’tonen’ i anmeldelsen er saglig, idet en forfatter har krav på en faglig funderet anmeldelse. Argumenter for, hvorfor du fremhæver det, du gør, og hvis du har negative kritikpunkter, argumenter da for, hvori din kritik består.

 • Hvordan kan bogen bruges ud fra dit faglige ståsted?
 • Hvordan kan bogen bruges ud fra et overordnet musikterapeutisk perspektiv?

 

Vi håber disse retningslinjer kan være til hjælp, og ønsker rigtig god skrivelyst!