Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2010, 7(2)

Redaktionelt

Kære læser!

Denne efterårsudgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi bærer tydeligt præg af, at der på flere fronter sker en stor udvikling inden for fagområdet musikterapi. Flere artikler i dette nummer handler således om forskning fra forskellige vinkler – bl.a. Charlotte Lindvangs personlige beretning og tilbageblik om livet som ph.d.-studerende, Sanne Storms beskrivelse af Min arbejdsdag som ph.d. studerende og kliniker samt Lars Ole Bondes artikel om den Internationale Forskeruddannelse ved musikterapi, AAU.
I den forbindelse skal nævnes at Forskningsnyt skrevet af Hanne Mette Ridder, fra og med dette nummer omdøbes til Forskning og dokumentation. Hermed en opfordring til alle læsere som måtte have skrevet dokumentation og artikler til aviser eller fagtidsskrifter, om at indsende denne information til Hanne Mette Ridder på hanne@hum.aau.dk
De senere år har der været en stigende forespørgsel fra personer fra andre faggrupper om muligheden for at sadle om til musikterapeut, hvilket ikke tidligere har været muligt uden at tage den samlede kandidatuddannelse på 5 år. I artiklen Promusa, også skrevet af Lars Ole Bonde, beskrives et nyt efter- og videreudannelsestilbud ved AAU, Ballerup, som gør det muligt, hvis man har en bachelorgrad, at skifte spor og uddanne sig til musikterapeut.
Som tegn på musikterapiens mangfoldighed finder du i dette nummer endvidere en inspirerende artikel om non-specifikke faktorer i musikterapi, skrevet af Line Brink-Jensen, på baggrund af hendes kandidatspeciale fra 2010, og en spændende artikel af Susanne Brødsgaard Hansen om musikreminiscens og agiteret adfærd hos mennesker med demens. To musikterapistuderende har gravet i gamle arkiver og formidler en beretning om den mindre kendte – men ikke mindre interessante – pianist, pædagog og autodidakte musikterapeut Carl Maria Savery. Han levede fra 1897-1969 og lavede et fremsynet musikterapeutisk arbejde inden for henholdvis flygtninge- og cerebral parese området. Læs også om et interessant arbejde udviklet og iværksat af musiker Claus Behrens om musik, børnehavebørn og stress. Mellem det hele finder du – som vanligt – boganmelselse, OTTO og MTL-klummen.
Astrid Faaborg Jakobsen har valgt at træde ud af redaktionen for Tidsskriftet Dansk Musikterapi. Astrid har været mangeårigt medlem af redaktionen og har ydet en kæmpe indsats i det redaktionelle arbejde.
Et arbejde vi siger et stort og varmt TAK for. Kom vinteren i møde med spændende læsning!

Download hele tidskriftet her

 

Indhold
Musik og Menneske – Carl Maria Savery
Karina Erland Jensen, Heidi Lerche og Elisabeth Kloster

Professionsrettet musikanvendelse
Lars Ole Bonde

Musikreminiscens, demens og agiteret adfærd
Susanne Brødsgaard Hansen

Nonspeci kke faktorer i terapeutisk behandling
Line Brink-Jensen

Musicarma
Claus Behrens

OTTO
Anders Brønserud

Den internationale forskeruddannelse i musikterapi
Lars Ole Bonde

Min arbejdsdag
Sanne Storm

Set i bakspejlet – livet som ph.d.-studerende
Charlotte Lindvang

Forskning og dokumentation
Hanne Mette Ridder

Boganmeldelse – Musikk i Psykisk Helsearbeid med Barn og Unge

Bente Østergaard Callesen

MTL-klummen
Julie Ørnholt Bøtker